Čo potrebujú mladé rodiny


Ekonomická spoluúčasť rodín na športovaní detí, nezáujem detí v členstve v organizovanom športe, pokles pohybovej gramotnosti,, nárast obezity súvisiacej so sedením za počítačom a civilizačné chorôb sú ďalšie varovné signály prečo téme rodina a šport, budem venovať zvýšenú pozornosť.

Nový starosta musí byť hybnou silou pre mladé rodiny. Čo vlastne potrebujú mladé rodiny?

Potrebujem pre rodičov, ktorí nemôžu dať deti do opatery starých rodičov:

 1. vytvoriť nové oddychové zóny, športové detské ihriská. Je mojou povinnosťou zabezpečiť deťom priestor na kvalitné a zmysluplné trávenie voľného času po škole,
 2. pretvorím vnútrobloky na Dolných Honoch a Medzi jarkoch na zelený priestor s lavičkami, preliezačkami a detskými ihriskami. Vnútro­bloky zároveň upravím tak, aby boli deti v bezpečí pred autami a inými nástrahami,
 3. pre podporu mladých rodín je dôležitý dostatok miest v materských školách pre kaž­dé dieťa, ktorého rodičia o to prejavia záujem. Podporím vznik nových škôlok a jaslí popr. budem pokračovať v rozširovaní kapacít materských škôl,
 4. potrebujem bezodkladne stabilizovať školské jedálne tak, aby rodičia sa nemuseli stresovať pre skrátené vyučovacie hodiny, ako aj pre kvalitu stravnej jednotky na dieťa,
 5. okrem iného preferujem potrebu častejšie organizovať podujatia zamerané na detské divadlo, koncerty či tvorivé dielne,
 6. chcem, aby naše školy spoľahlivo fungovali, aby boli bezpečným a príjemným miestom pre naše deti s kvalitným zázemím a výsledkami,
 7. v neposlednom rade sa budem snažiť organizačne a finančne pomôcť pri letných pobytových táboroch organizovaných našimi komunitami,
 8. v dlhodobom kontexte potrebujeme vybudovať športovo-kultúrne centrum na trávenie voľného času našich detí v nepriaznivom počasí. Súbežne vytvorím podmienky pre dobrovoľníkov zaoberajúcich sa športom pre našu mládež.
Potrebujeme športové centrum
Potrebujeme športové centrum

Športové možnosti

Športové možnosti v našej mestskej časti sú vzhľadom k počtu zelených plôch široké. Sú to plochy, na ktorých sa vďaka premyslenej politike miestneho úradu , podarilo zamedziť bezhlavému developerskému ruchu a z pohľadu rozpočtu sa podarilo vybudovať športoviská pre mládež a dospelých. 

Športová infraštruktúra v našej mestskej časti ale vykazuje zastaralé alebo zničené prvky, podobne, kvalitatívne nedostatky nájdeme aj z pohľadu obmedzeného spektra vybavenia športovísk. 

Preto:

 • Nájdem a presadím systémové riešenie rozvoja športu na sídlisku, zvýšením finančných prostriedkov v rámci dotácií, inštitucionálnym zabezpečením z miestneho úradu. 
 • Budem podniecovať záujem občanov, ktorí majú záujem v našej mestskej časti pôsobiť v rámci mládežníckeho športu, aby si zvyšovali kvalifikáciu na ktorú môže mestská časť vyčleniť finančné prostriedky.Vytvorím podmienky pre dobrovoľníkov zaoberajúcich sa športom pre mládež.
 • Pripravíme projekt kde logicky oddelíme aktívne vonkajšie športové  zóny pre aktivity dospelých a zóny pre matky s deťmi.
 • Pre starších zrealizujeme športové aktivity,  ktoré budú spočívať v riešeniach nevyžadujúcu si  fyzickú kondíciu, predovšetkým však aby šport podporil  šetrnosť ku kĺbom a kostiam starších ľudí.(Petang ihriská).
 • Zlepšíme prepojenie vlastníkov športových plôch s komunitami alebo záujemcami o športovanie, na webovskej stránke nájde občan všetky informácie týkajúce sa  športovík vrátane možnosti rezervácie miesta na športovanie.
 • Ak technické možnosti umožnia, vybudujeme na miestach športovísk fontánky s pitnou vodou  alebo aj toalety.Jágenešskú ulicu upravíme tak, aby ju bolo možné využívať na behanie k  "bufetu na konci sveta", alebo až do biskupického lesa Gajc.
 • Z pozície miestneho úradu opätovne vstúpime do diskusie s majiteľmi areálu TJ SPOJE s diskusiou, ako toto 25 rokov zanedbané územie revitalizovať, keďže miesto športu TJ SPOJE okupujú  bezdomovci.
Šport máme v krvi a rodine
Šport máme v krvi a rodine

Vytvoríme štúdiu mestských kúpeľov alebo plavárne "Arrianae" poukazujúc na spätosť Biskupíc s rímskou osadou, ktorá stála na mieste Biskupíc v roku 230 n.l (rímsky míľnik)